สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart card reader)    กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2019-06-24
ขอแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท. รุ่นที่ 2   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-06-24
นม 0023.4/ว4645 ลว. 24 มิ.ย. 62 เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร  กลุ่มงานกฎหมายฯ2019-06-24
แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 เม.ย. 62-30 ก.ย. 62)  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2019-06-24
การประชุมสัมมนา "การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 และ 3  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-06-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านใหม่เจริญธรรม ม.10   อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์2019-06-24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านสะพานหิน ม.8   อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์2019-06-24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านวังสมบูรณ์ ม.18  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์2019-06-24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านปรางค์กุญชร ม.17  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์2019-06-24
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง คสล.บ้านโนนเต็ง ม.6  อบต.หนองแวง อ.เทพารักษ์2019-06-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -