สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอความร่วมมือดำเนินการขับเคลื่อนข้อเสนอมติสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2562   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-04-01
ซักซ้อมการออกเอกสารหลักฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังก้ตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีการศึกษา ๒๕๖๒   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-04-01
การเบิกค่าใช้จ่ายกรณียกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ การฝึกอบรม การจัดงาน อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVD - 19)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-04-01
การจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่มีภาวะผึ่งพิงและอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-04-01
โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-04-01
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน    อบต.สี่มุม อ.เมือง2020-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา   อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี2020-04-02
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง แบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20 ตำบลโคกกระชาย อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา  อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี2020-04-02
ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบแอนฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านโนนระเวียง หมู่ที่ 3 - บ้านหนองโบสถ์ หมู่ที่ 20  อบต.โคกกระชาย อ.ครบุรี2020-04-02
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกถนนลาดยาง ถึง อำเภอบ้านเหลื่อม ช่วงหน้าโรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม บ้านนเจริญสุข หมู่ที่ 12  อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง2020-04-02
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -