สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ...   กลุ่มงานกฎหมายฯ2018-10-19
ข้อเสนอแนะว่าด้วยแนวทางปฏิบัติด้านการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558   กลุ่มงานกฎหมายฯ2018-10-19
คู่มือร่างข้อกำหนดของท้องถิ่นตาม พรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  กลุ่มงานกฎหมายฯ2018-10-19
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-10-19
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ และเงินอุดหนุนสำ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-10-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างเก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนเทศบาล ๒๓ (ฝั่งทิศตะวันออก)   ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่2018-10-19
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียนเทศบาลตำบลหัวทะเล ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑   ทต.หัวทะเล อ.เมือง2018-10-19
ประชาสัมพันธ์กำหนดราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ้านพะไลและโรงเรียนบ้านดอนขวาง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑  ทต.หัวทะเล อ.เมือง2018-10-19
ซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย  อบต.วังไม้แดง อ.ประทาย2018-10-19
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน (ช่วงปิดเทอม)  อบต.แก้งสนามนาง อ.แก้งสนามนาง2018-10-19
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -