สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การจัดส่งแบบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ประจำปีการศึกษา 2560   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-02-19
โครงการพัฒนาวิชาการหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และจัดกิจกรรม หลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-02-19
แจ้งการโอนเงินวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินโครงการ Matching Fund   กลุ่มงานการเงินฯ2018-02-19
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-02-19
การซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.๑)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-02-19
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ปรชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองบัวตะแบง หมู่ที่ 5   อบต.ทองหลาง อ.จักราช2018-02-19
ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนนางฝ้าย หมู่ที่ 2   อบต.ทองหลาง อ.จักราช2018-02-19
ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน แห่งที่ 1 (บ้านโจด)  อบต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง2018-02-19
ประชาสัมพันธ์ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง อบจ.นม.16204บ้านหินดาด-บ้านหนองปื้ด  อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง2018-02-19
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนกราด หมู่ที่ 12  อบต.ธารละหลอด อ.พิมาย2018-02-19
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -