สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โอนเงินวันที่ 15 สิงหาคม 2561   กลุ่มงานการเงินฯ2018-08-15
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2562 เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-08-15
การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3)  กลุ่มงานการเงินฯ2018-08-15
วาระ กทจ. ครัั้ง 7-61  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2018-08-14
ประกาศ ก.ท.จ.นม.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2018-08-14
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติสุข หมู่ที่ 13 (เส้นที่1) ตำบลห้วยแถลง อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา    อบต.ห้วยแถลง อ.ห้วยแถลง2018-08-15
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งค่าง หมู่ที่ 11 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205)   อบต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว2018-08-15
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบรองรับการฝังกลบขยะมูลฝอยชั่วคราว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2018-08-15
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองสมบูรณ์ หมู่ที่ 9 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205)  อบต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว2018-08-15
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโป่งตาลาด หมู่ที่ 8 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ป้าย(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205  อบต.ระเริง อ.วังน้ำเขียว2018-08-15
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -