สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-10-17
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-10-17
แจ้งการโอนเงินวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เงินก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ  กลุ่มงานการเงินฯ2019-10-17
แจ้งการโอนเงินวันที่ 15 ตุลาคม 2562 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินก่อสร้างอาคารเรียน  กลุ่มงานการเงินฯ2019-10-17
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2019-10-16
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   อบต.ทองหลาง อ.จักราช2019-10-17
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้าหนองจาน สายทางลงบ่อขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก2019-10-17
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 23 ต้น สาย อบจ.นม. ๐๑๒๐๓ บ้านหนองตะคอง-บ้านหนองม่วง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   อบจ.นครราชสีมา2019-10-17
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟส่องถนนพลังงานแสงอาทิตย์ (LED Street Light Solar Cell) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๒๐ ต้น สาย อบจ.นม.๐๑๓๑๖ บ้านยองแยง-วัดพนมวัน อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   อบจ.นครราชสีมา2019-10-17
ประกาศประกวดราคาโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ทต.เมืองคง อ.คง2019-10-17
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -