สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
สำรวจรายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบแหล่งธรรมชาติอันควรค่าแก่การอนุรักษ์ประเภทถ้ำ   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-01-24
ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.4/ว54 ลว. 24 ม.ค. 63 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2563   กลุ่มงานกฎหมายฯ2020-01-24
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติกรณีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เก็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-01-24
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-01-24
แจ้งก่ารจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2563 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานการเงินฯ2020-01-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายประพัฒน์-ลาดยาง บ้านโนนสูง หมู่ที่ 11   อบต.กระเบื้องนอก อ.เมืองยาง2020-01-21
ประชาสัมพันธ์โครงการและราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงบ่อขยะหนองกระทุ่ม หมู่ที่ ๓ บ้านโนนค่า ตำบลโนนค่า อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา (จำนวน ๓ ครั้ง)    อบต.โนนค่า อ.สูงเนิน2020-01-24
ประกาศกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแคปซีล (Cape Seal) บ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 (จากบ้านหนองแมว หมู่ที่ 10 ไปทางที่สาธารณประโยชน์หนองไทร)  อบต.หนองขาม อ.จักราช2020-01-24
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่1 เดือนตุลาคม 2562ถึงธันวาคม 2562  อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง2020-01-24
ประกาศร่างและเอกสารร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยท่าตะโก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2020-01-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -