สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ด่วนที่สุด การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-CPP)   กลุ่มงานการเงินฯ2019-12-13
ด่วนที่สุด การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน   กลุ่มงานการเงินฯ2019-12-13
การพิจารณาการจัดงานประเพณีฯ  กลุ่มงานกฎหมายฯ2019-12-13
แจ้งการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าตามแนวทางและมาตรการที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกำหนด  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-12-13
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 ธันวาคม 2562 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน  กลุ่มงานการเงินฯ2019-12-13
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนวัด หมู่ที่ 11 สายโนนวัด-ห้วยใหญ่   อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง2019-12-02
ประกาศการเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหัวสระ หมู่ที่ 8   อบต.กุดน้อย อ.สีคิ้ว2019-12-13
การเปิดเผยราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (กิจการประปา)   อบต.หนองจะบก อ.เมือง2019-12-13
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านงิ้วพัฒนา หมู่ที่ 1  อบต.ตาจั่น อ.คง2019-12-13
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านตะโกโคก หมู่ที่ 4   อบต.ตาจั่น อ.คง2019-12-13
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -