สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-06-25
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงทะเบียนข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-06-25
แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท ๒ หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท ๒  กลุ่มงานการเงินฯ2018-06-25
การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๔  กลุ่มงานการเงินฯ2018-06-25
ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐  กลุ่มงานการเงินฯ2018-06-25
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมลงหินคลุก   อบต.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่2018-06-25
ประกาศ การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 /2561 (ครั้งที่ 2)   อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี2018-06-19
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ขององค์  อบต.กำปัง อ.โนนไทย2018-06-06
ประกาศ การเปิดเผยราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  อบต.มาบตะโกเอน อ.ครบุรี2018-06-14
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. หมู่ที่ 16 (รอบหนองตาหิ่ง)  ทต.ใหม่ อ.โนนสูง2018-06-25
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -