สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-04-20
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาเด็กด้อยโอกาส และเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสร   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-04-20
แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับองค์กรปกครองส่วนถิ่น  กลุ่มงานการเงินฯ2018-04-20
โครงการตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ : ตลาดรักษ์โลก (Green Market)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-04-20
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่เอกสาร "คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-04-20
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านหนองโสน หมู่ที่ 11 จากสามแยกตาปู่ (เก่า) ถึงบ้านนายทักษิณ ถนัดหมอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinf)   อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย2018-04-20
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมสร้างนนลาดยาง หมู่ที่ 3 บ้านแหลมทอง    ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก2018-04-20
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.หน้าศาลากลางหมู่บ้าน บ้านโคกพัฒนา หมู่ 12   อบต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด2018-04-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5ไปบ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinf)  อบต.หนองระเวียง อ.พิมาย2018-04-20
ประกาศเปิดเผยราคากลางงานโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายต้อผลไม้ บ้านโพธิ์ทองพัฒนา หมู่ 14  อบต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด2018-04-20
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -