สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดประจำปีทางอีเมล   กลุ่มงานการเงินฯ2018-05-21
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2018-05-18
แจ้งการโอนเงินวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินค่าครุภัณฑ์สถานสงเคราะห์คนชรา 3.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ  กลุ่มงานการเงินฯ2018-05-18
การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.-สถ.)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-05-18
แจ้งประชุมเพื่อชี้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-05-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ สายหนองไทรใหญ่ จากบ้านนายเอี่ยว - บ้านนายทวน หมู่ที่ 1 บ้านพุทรา   ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย2018-05-21
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายสายันต์ - หน้าหม้อแปลงโรงตู้ หมู่ที่ 4 บ้านรังกาใหญ่   ทต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย2018-05-21
ประกาศราคากลางและตารางแสดววงเงินงบประมาณราคาจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้กับศูย์พัฒาเด็กเล็ก และโรงเรียนในสังกัด อบต.จักราช ภาคเรียนที่ 1/2561  อบต.จักราช อ.จักราช2018-05-21
ประกาศประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านเลขที่ 107 หมู่ที่ 10 ชุมชนที่ 15   ทต.หัวทะเล อ.เมือง2018-05-21
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก มาบตูมหวานเชื่อมบ้านส้มกบงาม บ้านโสกแจ้ง ม.8  อบต.เสมา อ.สูงเนิน2017-12-12
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -