สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกองบังคับการค่ายงานชุมชนลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-01-18
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-01-18
กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" และส่งเสริมการผลิต และการบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1และ 2   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-01-18
กำหนดจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-01-18
การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-01-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล ถนนวัลลิภากรณ์ หมู่ที่ 4 ตำบลกระโทก อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   ทต.โชคชัย อ.โชคชัย2019-01-18
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล ซอยหลังศาลาบิง หมู่ที่ 6 ตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา   ทต.โชคชัย อ.โชคชัย2019-01-18
ประกาศเทศบาลเมืองสีคิ้ว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนรื่นจิต ด้านขวาทาง (จากแยกศาลเจ้าพ่อฯ - แยกวัดเกาะสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยว  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว2019-01-18
ประชาสัมพันธ์ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมขยายผิวจราจร ถนนรื่นจิต ด้านขวาทาง (จากแยกศาลเจ้าพ่อฯ - แยกวัดเกาะสีคิ้ว) หมู่ที่ 2 ตำบลสีค  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว2019-01-18
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านกำปัง หมู่ที่ 8 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ตามเอกสารแนบท้าย  อบต.กำปัง อ.โนนไทย2019-01-18
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -