สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2019-10-11
โครงการฝึกอบรมหลักสุตร "การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" (Local Personnel Administration) รุ่นที่ 6   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-10-11
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2019-10-11
แจ้งโอนเงินวันที่ 11 ตุลาคม 2562  กลุ่มงานการเงินฯ2019-10-11
นม0023.4/ว7756ลว11ตค62 เรื่องการดำเนินงานตาม พรบ.หอพัก พ.ศ.2558  กลุ่มงานกฎหมายฯ2019-10-11
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศเผยแพร่ราคากลางซ่อมแซมถนน คสล.บ้านตำแย หมู่ที่ 3 สายทางเข้า อบต.กระเบื้องใหญ่และซอยราชครู   อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย2019-10-11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563   อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน2019-10-11
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2563  ทต.จอหอ อ.เมือง2019-10-11
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563  อบต.สามเมือง อ.สีดา2019-10-10
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าสาธารณะเป็นหลอด LED บริเวณถนนชุมค้า ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ทม.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว2019-10-10
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -