สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   กลุ่มงานการเงินฯ2018-09-26
แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 กันยายน 2561 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ   กลุ่มงานการเงินฯ2018-09-26
แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 กันยายน 2561 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  กลุ่มงานการเงินฯ2018-09-26
แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 กันยายน 2561 1.เงินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน   กลุ่มงานการเงินฯ2018-09-26
โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-09-26
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาจัดทำโรงเรือนปลูกพืชผักสมุนไพร ตามโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน ประจำปีงบประมาณ 2561   อบต.ลำคอหงษ์ อ.โนนสูง2018-09-26
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร 3 ชั้น และอาคาร 4 ชั้น (ตรอกวัดม่วง) ถนนสุรนารี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2018-09-26
ประกาศเทศบาลตำบลพิมาย ให้เอกชนประมูลรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล(ดูดส้วม)ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย ประจำปี ๒๕๖๑  ทต.พิมาย อ.พิมาย2018-09-25
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุตำแย หมู่ที่ 1  อบต.เทพาลัย อ.คง2018-09-25
ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนบ้านหนองหอย หมู่ที่ 3 (ขวามมือบ้านนางลุนถึงวัดหนองหอย ช่วงที่ 2)  ทต.ท่าช้าง อ.เฉลิมพระเกียรติ2018-09-25
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -