สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
เชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2020-08-05
มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-08-05
การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-08-05
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-08-05
ประชาสัมพันธ์ "คุ้มค่า" ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-08-05
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างไฟฟ้า สายบ้านซาด-บ้านกระถิน   อบต.ชีวาน อ.พิมาย2020-07-31
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถังน้ำใส บริเวณที่ทำการประปาเทศบาลตำบลโคกกรวด หมู่ที่ 3   ทต.โคกกรวด อ.เมือง2020-08-05
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างเโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเดิมเป็นถนนลงหินคลุก สายบ้านสระแจง-มอสูง ตำบลโนนเมือง  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง2019-10-10
ประกาศเผยแพร่แผนจัดวื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลูกรังเดิมเป็นถนนลงหินคลุก สายบ้านสระแจง-มอสูง ตำบลโนนเมือง หน่วยงาน  ทต.โนนเมือง อ.ขามสะแกแสง2020-08-05
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายภายใน อบต.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  อบต.บ้านใหม่ อ.หนองบุญมาก2019-11-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -