สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งเลื่อนประชุมนโยบาย   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-03-16
ซักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-03-16
สิ่งที่มาด้วย 3 รายการประเมินฯ (เป็นสถานศึกษาพอเพียง)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-03-16
สิ่งที่มาด้วย 3.1 รายการประเมินฯ (เป็นศูนย์เรียนรู้)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-03-16
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2018-03-16
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามัคคีชัย ชุมชน 4 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ช่วง   ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด2018-03-16
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามัคคีชัย ชุมชน4 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ช่วง   ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด2018-03-16
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพิ่มเติม  ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด2018-03-16
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561  ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด2018-03-16
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง  ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง2018-03-16
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -