สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมชิกสภาท้องถิ่น   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2017-06-27
แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน   กลุ่มงานการเงินฯ2017-06-27
ซักซ้อมแนทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2017-06-26
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-06-26
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-06-26
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์   อบต.บ้านเกาะ อ.เมือง2017-06-27
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านโนนเสว หมู่ที่ 11 สายบ้านโนนเสวเชื่อมต่อบ้านดอนเขว้า   อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย2017-06-28
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านกระเบื้องใหญ่ หมู่ที่ 4 สายเลียบคลองน้ำรอบบ้าน (ทิศตะวันตก)  อบต.กระเบื้องใหญ่ อ.พิมาย2017-06-28
สอบราคาจ้างเหมา จำนวน 3 โครงการ  ทต.โนนสูง อ.โนนสูง2017-06-28
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายเอกรัตน์-หัวสะพาน หมู่ 7  ทต.บ่อปลาทอง อ.ปักธงชัย2017-06-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -