สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอให้สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานการเงินฯ2017-12-15
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ   กลุ่มงานการเงินฯ2017-12-15
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-12-15
แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุุญาตขายสุรา ประจำเดือนตุลาคม 2560  กลุ่มงานการเงินฯ2017-12-15
แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560  กลุ่มงานการเงินฯ2017-12-15
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน   ทต.โคกกรวด อ.เมือง2017-12-15
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ   อบต.กำปัง อ.โนนไทย2017-12-15
ประกาศราคากลางงานติดตั้้งถังแชมเปญขนาคความจุ 15 ลบ.ม.หมู่ที่ 10 บ้านพรหมปกาศิต ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง2017-12-15
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกซาด ม.9 ตำบลหลุ่งตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเถอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง2017-12-15
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก2017-12-15
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -