สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอเชิญส่งผลงานเขาร่วมโครงการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2017-08-23
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan) ประจำป   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-08-23
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว ๑๐๕๙ ลว ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  กลุ่มงานกฎหมายฯ2017-08-23
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มงานการเงินฯ2017-08-23
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-08-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจรโพลีคาร์บอเนต (PC)เขตพื้นที่ อบต.แชะ   อบต.แชะ อ.ครบุรี2017-08-23
ประกาศราคากลางในการจ้างขุดลอกแหล่งน้ำ หมู่ 12 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา   อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน2017-08-23
ประกาศราคากลางในการจ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 11 ตำบลบุ่งขี้เหล็ก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  อบต.บุ่งขี้เหล็ก อ.สูงเนิน2017-08-23
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแบบเคฟซีลสายยุบใหญ่ ถึงหัวโกรก ช่วง กม .0+000 ถึง กม.0+000 ถึง กม.0+209 หมู่ที่ 15   ทต.สีมามงคล อ.ปากช่อง2017-08-08
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13  อบต.โนนตูม อ.ชุมพวง2017-08-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -