สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งการโอนเงินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 1.เงินก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน   กลุ่มงานการเงินฯ2020-02-26
แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ทต.และ อบต.)   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2020-02-25
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-02-25
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-02-25
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2020-02-25
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัสดุ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ทต.จอหอ อ.เมือง2020-02-27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวน้อย หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อบต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่2020-02-27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านดอนโก่ย หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่2020-02-27
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  อบต.กำปัง อ.โนนไทย2020-02-27
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก  อบจ.นครราชสีมา2020-02-27
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -