สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การขอรับการสนับสนุบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-10-20
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-10-20
ขอรับการสนับสนุบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-10-20
ขอรับการสนับสนุบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-10-20
ขอรับการสนับสนุบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-10-20
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรซอยแยกถนนหัวหนอง ๙(ฝั่งทิเหนือ)   ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่2017-10-19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนหัวหนอง ๓ (ฝั่งทิศตะวันตก)   ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่2017-10-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนบัวใหญ่ 3 (ฝั่งทิศใต้)  ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่2017-10-20
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจรถนนเทศบาล 20 จากแยกถนนโนนใบบัว 1  ทม.บัวใหญ่ อ.บัวใหญ่2017-10-19
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนหินคลุก  อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ2017-10-20
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
- ไม่มีรายการ -