สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


   เอกสาร 
 เอกสาร  

ค้นหา
ประเภท :
คำค้น :
ผลการค้นหาพบ 10 รายการ

ลำดับ ชื่อเรื่อง ประเภท
1 แบบขออนุญาตเดินทางไปราชการ(NT)
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

แบบฟอร์ม
2 ขออนุญาตเดินทางไปราชการฯ(สอบ NT)
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

แบบฟอร์ม
3 บัญชีถือจ่ายเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ปี 2558
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

แบบฟอร์ม
4 รหัส อปท. ที่ใช้สำหรับโอนเงินฝึกอบรมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

เอกสาร
5 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลการปรับอัตราเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์เด็ก ตามหนังสือว595 ลว 3 พย 58
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

เอกสาร
6 แบบฟอร์มเอกสารจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา (สำหรับนักวิชาการศึกษา)
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

แบบฟอร์ม
7 ตารางบัญชีถือจ่่ายครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปี ๒๕๕๗
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

แบบฟอร์ม
8 เอกสารประกอบการจัดทำบัญชีถือจ่ายครูผู้ดูแลเด็ก ปี ๒๕๕๗
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

เอกสาร
9 แบบฟอร์มเบิกเงินเดือนและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ครูผู้ดูแลเด็กและค่าตอบแทน ค่าครองชีพ ผู้ดูแลเด็ก
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

แบบฟอร์ม
10 แบบฟอร์มเบิกเงิน ครูศพด.(ค่ารักษาและค่าเล่าเรียนบุตร)
[ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล]

แบบฟอร์ม