สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ18/07/2561
การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ18/07/2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 1.เงินก่อสร้างถนนลาดยาง  กลุ่มงานการเงินฯ18/07/2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 1.เงินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 2.เงินปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำ 3.เงินก่อสร้างถนนลาดยาง 4.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ18/07/2561
โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ"  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ17/07/2561
การเปลี่ยนชื่อประเทศราชอาณาจักรสวาซิแลนด์  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ17/07/2561
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานการเงินฯ17/07/2561
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลของคุรุสภา ปี 2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ17/07/2561
โครงการฝึกอบรม นักทรัพยากรบุคคล รุ่น 11  กลุ่มงานส่งเสริมฯ17/07/2561
โครงการฝึกอบรม นักทรัพยากรบุคคล รุ่น 12  กลุ่มงานส่งเสริมฯ17/07/2561


ข่าวย้อนหลัง