สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอให้สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรผู้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน หรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฎิบัติหน้าที่ผู้ตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานการเงินฯ15/12/2560
ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ   กลุ่มงานการเงินฯ15/12/2560
โครงการฝึกอบรมพัฒนาเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/12/2560
แจ้งการโอนเงินรายได้จากการเก็บเพิ่มค่าใบอนุุญาตขายสุรา ประจำเดือนตุลาคม 2560  กลุ่มงานการเงินฯ15/12/2560
แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560  กลุ่มงานการเงินฯ15/12/2560
แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนตุลาคม 2560  กลุ่มงานการเงินฯ15/12/2560
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กลุ่มงานส่งเสริมฯ14/12/2560
แบบฟอร์มสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กลุ่มงานส่งเสริมฯ14/12/2560
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ประจำปี 2561   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ14/12/2560
โครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร "กลยุทธในการจัดทำราคากลางตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีปฏิบัติในการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานการเงินฯ14/12/2560


ข่าวย้อนหลัง