สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งการโอนเงินวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 1.เงินก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 2.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน   กลุ่มงานการเงินฯ26/02/2563
แบบสอบถามการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(ทต.และ อบต.)   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ25/02/2563
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ25/02/2563
การดำเนินการขับเคลื่อน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง"  กลุ่มงานส่งเสริมฯ25/02/2563
การดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ25/02/2563
การสำรวจความพร้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในการขยายบริการรับเด็กเล็กช่วงอายุ 0-3 ปี และการ ขยายเวลาเปิด - ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กลุ่มงานส่งเสริมฯ25/02/2563
ขอความอนุเคราะห์จัดเก็บข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  กลุ่มงานส่งเสริมฯ25/02/2563
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานมาตรฐานฯ25/02/2563
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานมาตรฐานฯ25/02/2563
แจ้งองค์กรกรปกครองส่วนท้องถิ่น บันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ25/02/2563


ข่าวย้อนหลัง