สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
เชิญประชุมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566   กลุ่มงานมาตรฐานฯ05/08/2563
มาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่กู้เงินกับเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Covid-19   กลุ่มงานส่งเสริมฯ05/08/2563
การพิจารณาทบทวนข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ05/08/2563
ประกาศกรมควบคุมมลพิษที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะมูลฝอย  กลุ่มงานส่งเสริมฯ05/08/2563
ประชาสัมพันธ์ "คุ้มค่า" ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดตั้งธนาคารขยะ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ05/08/2563
ด่วนที่สุด เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน  กลุ่มงานการเงินฯ05/08/2563
นม0023.4/ว5884ลว4สค63 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  กลุ่มงานกฎหมายฯ05/08/2563
นม0023.4/ว5884ลว4สค63 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  กลุ่มงานกฎหมายฯ05/08/2563
นม0023.4/ว5884ลว4สค63 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  กลุ่มงานกฎหมายฯ05/08/2563
นม0023.4/ว5884ลว4สค63 เรื่องแนวทางปฏิบัติตามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับหอพักสถานศึกษาและหอพักเอกชน  กลุ่มงานกฎหมายฯ05/08/2563


ข่าวย้อนหลัง