สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ 2562 เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า   กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/03/2562
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ   กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/03/2562
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/03/2562
แจ้งกำหนดวันรับประกาศเกียรติคุณสถานศึกษาที่มีผลงานดีเด่น ด้านการจัดกิจกรรม เพิ่มความรู้ 4H (Head Heart Hand Health) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ปีกา  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/03/2562
พิธีมอบรางวัล “โครงการต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)” และ “โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/03/2562
โครงการอบรมการใช้งานและการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมรูปแบบ Digital Life ให้แก่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมินยืนยันความประสงค์ในการรับอุปกรณ์และใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่า  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/03/2562
ประชาสัมพันธ์สัมมนาทางวิชาการเรื่อง "กลยุทธ์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้ห่างไกลความเสี่ยง"  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ22/03/2562
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพัก  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ22/03/2562
แนวทางปฏฺิบัติของส่วนราชการตามมาตรา 178 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  กลุ่มงานกฎหมายฯ22/03/2562
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ22/03/2562


ข่าวย้อนหลัง