สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขออนุมัติเดินทางไปราชการและการขออนุญาตลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมชิกสภาท้องถิ่น   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ27/06/2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 มิถุนายน 2560 เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน   กลุ่มงานการเงินฯ27/06/2560
ซักซ้อมแนทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ  กลุ่มงานมาตรฐานฯ26/06/2560
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ.2560  กลุ่มงานส่งเสริมฯ26/06/2560
แจ้งหลักเกณฑ์การประกวดหนังสั้นและการทำประชาสัมพันธ์โครงการอาหารกลางวัน  กลุ่มงานส่งเสริมฯ26/06/2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อศักยภาพครูแนะแนวของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ26/06/2560
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ26/06/2560
เชิญชวนหน่อยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2560  กลุ่มงานส่งเสริมฯ26/06/2560
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ มาตรา 44 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง   กลุ่มงานส่งเสริมฯ23/06/2560
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 6/2560 วันที่ 27 มิถุนายน 2560  กลุ่มงานมาตรฐานฯ23/06/2560


ข่าวย้อนหลัง