สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งเลื่อนประชุมนโยบาย   กลุ่มงานส่งเสริมฯ16/03/2561
ซักซ้อมแนวทางการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น สถานศึกษาพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา   กลุ่มงานส่งเสริมฯ16/03/2561
สิ่งที่มาด้วย 3 รายการประเมินฯ (เป็นสถานศึกษาพอเพียง)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ16/03/2561
สิ่งที่มาด้วย 3.1 รายการประเมินฯ (เป็นศูนย์เรียนรู้)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ16/03/2561
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ16/03/2561
แจ้งการโอนเงินค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ ประจำเดือนมกราคม 2561  กลุ่มงานการเงินฯ16/03/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาวิชาการหลักสุตรการศึกษาปฐมวัย และกิจกรรม หลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/03/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาวิชาการหลักสุตรการศึกษาปฐมวัย และกิจกรรม หลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/03/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาวิชาการหลักสุตรการศึกษาปฐมวัย และกิจกรรม หลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/03/2561
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ พัฒนาวิชาการหลักสุตรการศึกษาปฐมวัย และกิจกรรม หลักสูตรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/03/2561


ข่าวย้อนหลัง