สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
กำชับมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน   กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/07/2562
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน   กลุ่มงานการเงินฯ15/07/2562
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 1.เงินซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย  กลุ่มงานการเงินฯ15/07/2562
ประกาศผลการคัดเลือกโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/07/2562
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบและแจ้งขอบเขตเนื้อหาข้อสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/07/2562
โครงการประชุมชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดในฐานะหน่วยรับงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กลุ่มงานการเงินฯ15/07/2562
การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมุลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/07/2562
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรรถยนรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  กลุ่มงานการเงินฯ15/07/2562
โครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ12/07/2562
โครงการอบรมกิจกรรมพลังงานเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มงานส่งเสริมฯ12/07/2562


ข่าวย้อนหลัง