สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงวิชาการฯ   กลุ่มงานส่งเสริมฯ13/11/2561
การคัดแยกมูลฝอยจากแหล่งกำเนิด   กลุ่มงานส่งเสริมฯ13/11/2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ13/11/2561
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่2  กลุ่มงานส่งเสริมฯ13/11/2561
โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระยะที่2  กลุ่มงานส่งเสริมฯ13/11/2561
แจ้งประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นรูปแบบใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กลุ่มงานมาตรฐานฯ13/11/2561
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในสังกัด (โรงเรียน/วิทยาลัย) ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  กลุ่มงานส่งเสริมฯ13/11/2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  กลุ่มงานการเงินฯ13/11/2561
ขอเชิญประชุมชี้้แจงการจ้างพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ12/11/2561
การแข่งขันกีฬา "สพฐ. เกมส์"  กลุ่มงานส่งเสริมฯ12/11/2561


ข่าวย้อนหลัง