สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
อบรมหลักสูตรระบบออนไลน์สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฟรี   กลุ่มงานส่งเสริมฯ28/05/2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การให้บริการใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรานิกส์ (e-Service)   กลุ่มงานมาตรฐานฯ28/05/2563
ขอความร่วมมือในการรับฟังความคิดเห็น ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับร่างข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยบรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ.  กลุ่มงานมาตรฐานฯ28/05/2563
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  กลุ่มงานส่งเสริมฯ28/05/2563
การงดจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   กลุ่มงานส่งเสริมฯ28/05/2563
มติ กทจ.นม. ครั้งที่ 5-2563  กลุ่มงานมาตรฐานฯ28/05/2563
มติ กทจ.นม. ครั้งที่ 5-2563  กลุ่มงานมาตรฐานฯ28/05/2563
แจ้งการโอนเงินวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ  กลุ่มงานการเงินฯ28/05/2563
การประชุมข้าราชการ สถจ.นม. (ท้องถิ่นอำเภอ) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๖๓  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ28/05/2563
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 4/2562  กลุ่มงานการเงินฯ28/05/2563


ข่าวย้อนหลัง