สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การแต่งตั้งคณะกรรมการกองบังคับการค่ายงานชุมชนลูกเสือวิสามัญแห่งชาติ   กลุ่มงานส่งเสริมฯ18/01/2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ18/01/2562
กำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" และส่งเสริมการผลิต และการบริโภค และการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 1และ 2   กลุ่มงานส่งเสริมฯ18/01/2562
กำหนดจัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ18/01/2562
การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย  กลุ่มงานส่งเสริมฯ18/01/2562
แนวทางการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ18/01/2562
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี พ.ศ. 2562   กลุ่มงานกฎหมายฯ18/01/2562
การยืนยันการทำความตกลงการจัดการขยะมูลฝอยกับกลุ่ม clusters   กลุ่มงานส่งเสริมฯ18/01/2562
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี ๒๕๖๒  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ18/01/2562
โครงการยกย่องบุคคล องค์กรดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ18/01/2562


ข่าวย้อนหลัง