สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   กลุ่มงานส่งเสริมฯ24/05/2562
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 5 วันที่ 28 พฤษภาคม 2562   กลุ่มงานมาตรฐานฯ24/05/2562
โครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ "งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง"  กลุ่มงานส่งเสริมฯ24/05/2562
แจ้งการโอนเงินวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมประปา  กลุ่มงานการเงินฯ24/05/2562
แจ้งการโอนเงินวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 1.เงินก่อสร้างถนนคสล. 2.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ24/05/2562
การประชุมชี้แจงโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มงานส่งเสริมฯ23/05/2562
เร่งรัด รายงานข้อมูลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  กลุ่มงานส่งเสริมฯ23/05/2562
การรายงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (งบประมาณเหลือจ่าย)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/05/2562
ขอยกเลิกการขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด้านการแพทย์ รหัส 03020015 ผลงานเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (Dialyzer Reprocessor)   กลุ่มงานการเงินฯ22/05/2562
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2562  กลุ่มงานการเงินฯ22/05/2562


ข่าวย้อนหลัง