สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดประจำปีทางอีเมล   กลุ่มงานการเงินฯ21/05/2561
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 5 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561   กลุ่มงานมาตรฐานฯ18/05/2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินค่าครุภัณฑ์สถานสงเคราะห์คนชรา 3.เงินชุดอุปกรณ์ห้องเรียนคุณภาพ  กลุ่มงานการเงินฯ18/05/2561
การดำเนินการอนุรักษ์และพัฒนาสมุนไพรในท้องถิ่นตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.-สถ.)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ18/05/2561
แจ้งประชุมเพื่อชี้แจ้งแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ18/05/2561
การใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท.ประจำเดือนพฤษภาคม 2561  กลุ่มงานการเงินฯ18/05/2561
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  กลุ่มงานมาตรฐานฯ17/05/2561
รายละเอียดที่ปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมคำอธิบายในแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ17/05/2561
โครงการประชุมเชิงปฏิการสร้างและพัฒนาเครื่องมือการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ17/05/2561
ประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ17/05/2561


ข่าวย้อนหลัง