สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ด่วนที่สุด หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน   กลุ่มงานการเงินฯ26/09/2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 กันยายน 2561 เงินภาษีธุรกิจเฉพาะ   กลุ่มงานการเงินฯ26/09/2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 กันยายน 2561 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย  กลุ่มงานการเงินฯ26/09/2561
แจ้งการโอนเงินวันที่ 25 กันยายน 2561 1.เงินก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน   กลุ่มงานการเงินฯ26/09/2561
โครงการอบรมหลักสูตร "การจัดสวัสดิการการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ"รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 8  กลุ่มงานส่งเสริมฯ26/09/2561
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานการเงินฯ26/09/2561
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  กลุ่มงานส่งเสริมฯ26/09/2561
การชำระภาษีบำรุงท้องที่ของวัด  กลุ่มงานส่งเสริมฯ26/09/2561
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการศกษาท้องถิ่น)เพิ่มเติม กรณี เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมสักยภ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ25/09/2561
แนวทางการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 33 วรรคสาม  กลุ่มงานส่งเสริมฯ25/09/2561


ข่าวย้อนหลัง