สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ17/10/2562
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ17/10/2562
แจ้งการโอนเงินวันที่ 17 ตุลาคม 2562 เงินก่อสร้างปรับปรุงพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำ  กลุ่มงานการเงินฯ17/10/2562
แจ้งการโอนเงินวันที่ 15 ตุลาคม 2562 1.เงินก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน 2.เงินก่อสร้างอาคารเรียน  กลุ่มงานการเงินฯ17/10/2562
การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้เป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานมาตรฐานฯ16/10/2562
จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ16/10/2562
้แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ16/10/2562
การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/10/2562
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ (Thai School Lunch) และ โปรแกรมบันทึกและคัดกรองการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็กสำหรับโรงเรียน (K  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/10/2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ15/10/2562


ข่าวย้อนหลัง