สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าง
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 10/2563 วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563   กลุ่มงานมาตรฐานฯ22/10/2563
การเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ในส่วนของผู้แทนพนักงานส่วนตำบล(ปลัด อบต.) ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.จ.นม.)   กลุ่มงานมาตรฐานฯ22/10/2563
เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมองและการเกิดซ้ำ  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ22/10/2563
แนวทางปฏิบัติกรณีการแจ้งรายละเอียข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/10/2563
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดสถานศึกษาที่ยังค้างส่งเอกสารการกู้ยืมเงิน นำส่งเอกสารกู้ยืมเงินให้กับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้จัดส่งโดยตรงที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภายในวัน  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/10/2563
การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2563  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/10/2563
ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2564  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/10/2563
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า (GPAX) ปีการศึกษา 2563 เพื่อประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/10/2563
การประเมินพฤติกรรมเด็กและเยาวชนไทยที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริต และประเมินผลสัมฤทธิ์ในการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/10/2563
การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานการเงินฯ22/10/2563


ข่าวย้อนหลัง