สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การขอรับการสนับสนุบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ20/10/2560
การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง ซ่อมแซม ถนนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ20/10/2560
ขอรับการสนับสนุบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ20/10/2560
ขอรับการสนับสนุบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ20/10/2560
ขอรับการสนับสนุบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับก่อสร้าง ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ20/10/2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 20 ตุลาคม 2560 1.เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน 2.เงินก่อสร้างอาคารส้วม 3.เงินก่อสร้างอาคารเรียน 4.เงินก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์  กลุ่มงานการเงินฯ20/10/2560
แจ้งการโอนเงินวันที่ 20 ตุลาคม 2560 เงินก่อสร้างประปาหมู่บ้าน  กลุ่มงานการเงินฯ20/10/2560
นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมฯ20/10/2560
การจัดทำบันทึกท้องถิ่น ปี 2561  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ20/10/2560
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนสิงหาคม - กันยายน 2560  กลุ่มงานการเงินฯ20/10/2560


ข่าวย้อนหลัง