สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวประชาสัมพันธ์ 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอเชิญส่งผลงานเขาร่วมโครงการ    กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ23/08/2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(จนท.วถ.) ตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ (e-Plan) ประจำป   กลุ่มงานส่งเสริมฯ23/08/2560
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว ๑๐๕๙ ลว ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  กลุ่มงานกฎหมายฯ23/08/2560
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  กลุ่มงานการเงินฯ23/08/2560
การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  กลุ่มงานส่งเสริมฯ23/08/2560
แจ้งการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานการเงินฯ23/08/2560
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 8-60(3)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ23/08/2560
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 8-60 (2)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ23/08/2560
ระเบียบวาระ ก.ท.จ.นม. ครั้งที่ 8-60  กลุ่มงานมาตรฐานฯ23/08/2560
การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกาาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดการศึกษาท้องถิ่นที่ ๑๔ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  กลุ่มงานส่งเสริมฯ22/08/2560


ข่าวย้อนหลัง