สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง   อบต.บึงพะไล อ.แก้งสนามนาง27/02/2563
ประกวดราคาการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (เครื่องปรับอากาศ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    ทน.นครราชสีมา อ.เมือง27/02/2563
ประกาศราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนเทศบาล 9 ถึงถนนสะแกราษฎร์ ซอย 8   ทต.ขามสะแกแสง อ.ขามสะแกแสง27/02/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างขยายผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนพัสดุ หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ทต.จอหอ อ.เมือง27/02/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านบัวน้อย หมู่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่27/02/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านดอนโก่ย หมู่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.โนนทองหลาง อ.บัวใหญ่27/02/2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เรื่อง ราคากลางการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหัวนา หมู่ที่ 10 ตำบลกำปัง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา  อบต.กำปัง อ.โนนไทย27/02/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายสระครก-หญ้าคา ตำบลหนองแจ้งใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ เชื่อมต่อตำบลหนองบัวสะอาด อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก  อบจ.นครราชสีมา27/02/2563
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแบบแคปซีล (Cape Seal) บ้านหนองขาม หมู่ที่ 15 (จากบ้านหนองขาม หมู่ที่15 ไปทางบ้านหนองสะแกเครือ หมู่ที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-  อบต.หนองขาม อ.จักราช27/02/2563
ประกาศราคากลางโครงการขุดลอกสระประปา บ้านหญ้าคา หมู่ที่ 5 ตำบลพลสงคราม  อบต.พลสงคราม อ.โนนสูง27/02/2563


ข่าวย้อนหลัง