สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา    อบต.ดอนมัน อ.ประทาย12/11/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านลิ้นฟ้า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา    อบต.ดอนมัน อ.ประทาย12/11/2561
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,0000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ 1 คัน ด้วยวิธีกระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส  ทต.จอหอ อ.เมือง13/11/2561
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก09/11/2561
ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 7 ตำบลจักราช  อบต.จักราช อ.จักราช12/11/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก26/10/2561
ประกาศราคากลางและตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ 7 ตำบลจัักราช  อบต.จักราช อ.จักราช12/11/2561
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก09/11/2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก29/10/2561
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก09/11/2561


ข่าวย้อนหลัง