สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามัคคีชัย ชุมชน 4 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ช่วง   ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด16/03/2561
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสามัคคีชัย ชุมชน4 ตำบลด่านขุนทด จำนวน 2 ช่วง   ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด16/03/2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เพิ่มเติม  ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด16/03/2561
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561  ทต.ด่านขุนทด อ.ด่านขุนทด16/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง  ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง16/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง  ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง16/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง  ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง16/03/2561
ประกาศเทศบาลตำบลบึงสำโรง  ทต.บึงสำโรง อ.แก้งสนามนาง16/03/2561
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการขุดลอกลำห้วยทราย บ้านสุมทุม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หนองบัวน้อย อ.สีคิ้ว16/03/2561
การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดราคากลาง การจัดซืื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์จำนวน 17 รายการ  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง16/03/2561


ข่าวย้อนหลัง