สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

   ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน   ทต.โคกกรวด อ.เมือง15/12/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกำปัง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 2 โครงการ   อบต.กำปัง อ.โนนไทย15/12/2560
ประกาศราคากลางงานติดตั้้งถังแชมเปญขนาคความจุ 15 ลบ.ม.หมู่ที่ 10 บ้านพรหมปกาศิต ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  อบต.พญาเย็น อ.ปากช่อง15/12/2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกซาด ม.9 ตำบลหลุ่งตะเคียน ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุ่งตะเคียน อำเถอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา  อบต.หลุ่งตะเคียน อ.ห้วยแถลง15/12/2560
ประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  อบต.ไทยเจริญ อ.หนองบุญมาก15/12/2560
ประกาศราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน   อบต.กระทุ่มราย อ.ประทาย15/12/2560
ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโคกหินช้าง หมู่ 4  อบต.สาหร่าย อ.ชุมพวง15/12/2560
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเกรา หมู่ที่ 11-บ้านถนนถั่ว หมู่ที่ 10  ทต.ใหม่ อ.โนนสูง15/12/2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติก (ปรับปรุงผิวจราจร) ซอยสุขสันต์  ทต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง15/12/2560
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ซอยชื่นฤดี 3  ทต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง15/12/2560


ข่าวย้อนหลัง