สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทน.นครราชสีมา อ.เมือง
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด

เทศบาลนครนครราชสีมา มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าอาคารฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วงเงินงบประมาณและราคากลางของงานจ้างครั้งนี้ เป็นเงิน 760,000.- บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
 

วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 19 มิถุนายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล