สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ
เรื่อง ประกาศกำหนดราคากลางโครงการขุดลอกสระนาใต้ บ้านโคกแขวนใหม่ หมู่ที่ ๒
รายละเอียด

 ทำการขุดสระ   ลึกเฉลี่ย ๓.๐๐  เมตร   หรือมีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า  ๓,๖๙๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมขนย้ายดินระยะทางไม่น้อยกว่า ๑  กิโลเมตร   พร้อมป้ายโครงการ    จำนวน ๑ ป้าย   รายละเอียดตามแบบที่เทศบาลตำบลพันดุงกำหนด

วันที่ประกาศ 19 มิถุนายน 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 19 มิถุนายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล