สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ
เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด

 โครงการก่อสร้างถนนดินสายหัวไร่นายมานพ ถึง ไร่นางยนต์ ชาพันดุง (ตามแบบเทศบาลตำบลพันดุงกำหนด) ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-bidding ดังนี้

 ก่อสร้างถนนดิน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร โดยแบ่งเป็น

๓ ช่วง ดังนี้

ช่วงที่  ๑  ถมดินหนาเฉลี่ย  ๐.๕๐ เมตร  กว้างเฉลี่ย

๔.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร  บดทับแน่นฉีดน้ำตลอดสาย

ช่วงที่  ๒  ถมดินหนาเฉลี่ย  ๑.๗๐ เมตร  กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร  ยาว ๕๐๐ เมตร   บดทับแน่นฉีดน้ำตลอดสาย

ช่วงที่  ๓  ถมดินหนาเฉลี่ย  ๑.๐๐ เมตร  กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร  ยาว ๔๐๐ เมตร  บดทับแน่นฉีดน้ำตลอดสายหรือมีงานดินถมทั้ง ๓ ช่วงไม่น้อยกว่า ๕,๒๐๐ ลูกบาศก์เมตร

พร้อมทั้งวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (อัดแรงชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๒ จุด ๆ ละ ๙ ท่อน   รวมทั้งสิ้น ๑๘ ท่อน

เป็นเงิน  ๗๒๙,๐๐๐.-  บาท   (เจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 ตุลาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล