สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.พันดุง อ.ขามทะเลสอ
เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบลพันดุง เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
รายละเอียด

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเกาะละมั่ง    หมู่ ๗  (ตามแบบเทศบาลตำบลพันดุงกำหนด)  ตำบลพันดุง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Bidding : e-bidding 

ก่อสร้างถนนหินคลุก หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า ๗,๘๐๐  ตารางเมตร ปรับเกลี่ยบดทับแน่นฉีดน้ำตลอดสาย พร้อมทั้งวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (อัดแรงชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๓๒ ท่อน

เป็นเงิน  ๕๒๔,๐๐๐  บาท  (ห้าแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 

วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 ตุลาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล