สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.เสมาใหญ่ อ.บัวใหญ่
เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ ถึง บ้านหัวหนอง ตำบลเสมาใหญ่
รายละเอียด

ประกาศเผยแพร่ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางบ้านเสมาใหญ่ ถึง บ้านหัวหนอง  ตำบลเสมาใหญ่ ราคากลาง 2,031,000  บาท  (สองล้านสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 11 พฤศจิกายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล