สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง
เรื่อง ประกาศเทศบาลตำบบหนองหัวฟาน เรื่อง ราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน
รายละเอียด

 เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ขอประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลหนองหัวฟาน  รายละเอียดปรากฏตามไฟล์ที่แนบ

วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 พฤศจิกายน 2560
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล