สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.โคราช อ.สูงเนิน
เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก ( สายปากทางเข้าหมู่บ้านกกกอก ถึงบ้านนางพริ้ม โทนสูงเนิน )
รายละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้าง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านกกกอก ( สายปากทางเข้าหมู่บ้านกกกอก ถึงบ้านนางพริ้ม โทนสูงเนิน ) ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา วงเงินงบประมาณ 156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) นั้น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ที่ 314 / 2560 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ได้พิจารณากำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว และเห็นชอบราคากลาง ในวงเงิน 157,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ตามตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคู่มือแนวทาง การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
วันที่ประกาศ 10 พฤศจิกายน 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 10 พฤศจิกายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล