สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.โคราช อ.สูงเนิน
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบล
รายละเอียด ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช จะดำเนินการจ้างเหมาซ่อมแซมถนน ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางชำรุดภายในตำบล บริเวณถนน ม.1 , ม.3 , ม.4 , ม.5 , ม.8 แบบปะซ่อมผิว (Skin Patch) วงเงินงบประมาณ 300,000 บาท (สามแสนบาทถ้วน) ราคากลาง 252,300 บาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันสามร้อยบาทถ้วน)บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคราช ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว คือ นายอุดม ปุยสูงเนิน ด้วยจำนวนเงิน 252,000 บาาท (สองแสนห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)
วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 13 พฤศจิกายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล