สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.หนองบัว อ.คง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองสะแก หมุ่ 4 จากบ้านนางด้วง กราบกลาง ถึง บ้านนายอึ่ง หวังหยิบกลาง
รายละเอียด -
วันที่ประกาศ 07 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 13 ธันวาคม 2560
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล