สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทม.เมืองปัก อ.ปักธงชัย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานจ้างจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้ถูกหลักวิชาการ เทศบาลเมืองเมืองปัก
รายละเอียด ประกาศเทศบาลเมืองเมืองปัก เรื่อง ราคากลางวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้ถูกหลักวิชาการ เทศบาลเมืองเมืองปัก ..................................................... ตามที่เทศบาลเมืองเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการจัดทำราคากลางเพื่อใช้ในการประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้ถูกหลักวิชาการ เทศบาลเมืองเมืองปัก ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคาได้พิจารณาราคากลางกำหนดราคาดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามโครงการจัดการขยะมูลฝอยตกค้างสะสมให้ถูกหลักวิชาการ เทศบาลเมืองเมืองปัก ราคากลางจำนวนเงิน ๘,๓๖๔,๐๐๐.-บาท ( แปดล้านสามแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน ) ดังนั้น เทศบาลเมืองเมืองปัก จึงขอประกาศรายละเอียดของราคากลางโครงการดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ จึงขอประกาศราคากลางดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๐
วันที่ประกาศ 07 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 07 ธันวาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล