สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.หินดาด อ.ห้วยแถลง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านตะคร้อใต้-ขาหมูหินดาด หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 3,000 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบรูปรายการที่ อบต.หินดาดกำหนด
วันที่ประกาศ 07 ธันวาคม 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 07 ธันวาคม 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล