สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.กงรถ อ.ห้วยแถลง
เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ม 1 บ้านกงรถ ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล.บ้านกงรถ หมู่ที่ 1 ถึึงถนนลาดยาง บ้านซ่าเลือด หมู่ที่ 3 ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล