สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.กงรถ อ.ห้วยแถลง
เรื่อง เปิดเผยราคากลาง ม 7 บ้านโคกแค ต.กงรถ อ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา
รายละเอียด โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คสล. บ้านโคกแค หมู่ที่ 7 สายจากประปาบ้านกงรถ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านโคกแค หมู่ที 7ตำบลกงรถ อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล