สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจปริมาณขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียด

 แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจปริมาณขยะอันตราย ณ จุดรวบรวมขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันที่ประกาศ 11 เมษายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 11 เมษายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -