สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.หัวทะเล อ.เมือง
เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
รายละเอียด

ด้วยงานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง  มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศประกวดราคาก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ จำนวน ๑ หลัง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  งบประมาณตามราคากลางเป็นเงิน  947,500.- บาท ประกอบด้วย ค่าก่อสร้างเป็นเงิน  654,400.- บาท ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน  293,100.- บาท 

กำหนดขายเอกสารประกวดราคา ฯ  ระหว่างวันที่ 14-21  มิถุนายน 2561

กำหนดยื่นข้อเสนอด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ  ในวันที่ 22  มิถุนายน 2561

วันที่ประกาศ 14 มิถุนายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 21 มิถุนายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล