สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.พังเทียม อ.พระทองคำ
เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแคฟซิล บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียด

 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแคฟซิล บ้านพังเทียม หมู่ที่ 1 ตำบลพังเทียม อำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมา ตามรายละเอียดปริมาณงานดังต่อไปนี                          - ซ่อมสร้างถนนลาดยางแคฟซิล ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 200 เมตร ไหล่ทางกว้างข้าง      ละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตร.ม.                                           - พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย                                                                                      - ตามแบบ อบต.พังเทียม  กำหนด

ราคากลางเป็นเงิน  532,000 บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

 

วันที่ประกาศ 12 กรกฎาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 กรกฎาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล