สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหลังวัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑
รายละเอียด

โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองชลประทานหลังวัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑ โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณประตูเปิดปิดน้ำข้างนานายมน  จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณประตูเปิดปิดน้ำคลองชลประทาน ขนาดกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๗๕.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฎตามแบบ รูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๑๖/๑๕๖๑

วันที่ประกาศ 01 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 10 สิงหาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล