สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองบง หมู่ที่ ๕
รายละเอียด

 โดยสังเขป โดยเป็นค่าก่อสร้างถนนหินคลุกสายเลียบคลองบง หมู่ที่ ๕ โดยจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณถนนทางหลวงชนบทเลขที่ ๒๐๔๕  จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณนานายน้อย  ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๘๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดปรากฎตามแบบ รูป และรายการก่อสร้างของเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม เลขที่ ๑๙/๑๕๖๑

วันที่ประกาศ 06 สิงหาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 10 สิงหาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล