สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสาระสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e -plan)
รายละเอียด

 แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสาระสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e -plan)

วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 ตุลาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -