สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.หนองหญ้าขาว อ.สีคิ้ว
เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑ สายบ้านนายสำเรียง บ้านนายสว่าง
รายละเอียด โดยดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมกลบไหล่ทางให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ(ชั่วคราว ๑ ป้าย) ตามแบบที่ อบต.หนองหญ้าขาว กำหนด
วันที่ประกาศ 12 ตุลาคม 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 12 ตุลาคม 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล