สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
หน่วยงาน อบต.สำนักตะคร้อ อ.เทพารักษ์
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้างโครงการขุดลอกคลองลำกุ้งกั้ง บ้านวังกะทะ หมู่ที่ 9
รายละเอียด

 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  466,000  บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ราคากลาง  466,000  บาท  (สี่แสนหกหมื่นหกพันบาทถ้วน)

วันที่ประกาศ 01 สิงหาคม 2563
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 01 สิงหาคม 2564
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล