สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล และยืนยันข้อมูลสถิติการคลัง (รายรับ - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้อง
รายละเอียด

แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูล และยืนยันข้อมูลสถิติการคลัง (รายรับ - รายจ่ายจริง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO)

วันที่ประกาศ 13 พฤศจิกายน 2560
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 13 พฤศจิกายน 2561
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -