สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานส่งเสริมฯ
เรื่อง แนวทางการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 33 วรรคสาม
รายละเอียด

 แนวทางการจับสลากออกกึ่งหนึ่งของคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตามมาตรา 33 วรรคสาม

วันที่ประกาศ 25 กันยายน 2561
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 25 กันยายน 2562
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -