สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานกฎหมายฯ
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ว ๒๐๖ ลว ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖
รายละเอียด

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๒๐๖  ลงวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๖

วันที่ประกาศ 03 มิถุนายน 2556
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 31 ธันวาคม 2568
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -