สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานกฎหมายฯ
เรื่อง การพิจารณาลงโทษ นางวันเพ็ญ แช่มสวัสดิ์ เป็นผู้ทิ้งงาน
รายละเอียด

 การพิจารณาลงโทษ นางวันเพ็ญ  แช่มสวัสดิ์ เป็นผู้ทิ้งงาน

วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2556
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 31 ธันวาคม 2568
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -