สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวประชาสัมพันธ์    รายละเอียดข้อมูล 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  
หน่วยงาน กลุ่มงานกฎหมายฯ
เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๔๘๘
รายละเอียด

 แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๔๘๘  ลงวันที่  ๑๑  กันยายน ๒๕๕๖

วันที่ประกาศ 17 กันยายน 2556
วันที่สิ้นสุดการประกาศ 31 ธันวาคม 2568
แฟ้มข้อมูลประกอบ ดาวน์โหลดแฟ้มข้อมูล
รูปประกอบ -
ลิงค์ -