สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


ว่าที่ร้อยตรี ขรรค์ไชย ทันธิมา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง    ข้อมูลย้อนหลัง 
 ข้อมูลย้อนหลัง  
เรื่องหน่วยงานวันทีประกาศ
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างเสริมผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านโนนตะแบง-คุ้มโคกสูง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   อบต.หนองตะไก้ อ.สูงเนิน15/02/2562
เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต. ตาจั่น ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตาจั่น  อบต.ตาจั่น อ.คง13/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซอมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สี่แยกคาร์แคร์ ถึง บ้านนายสำรวย บ้านเกษมสุข หมู่ที่ ๑๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  อบต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก15/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปลักข่อย - หน้าวัดหัวทำนบ -ยุบใหญ่ บ้านปลักข่อย หมู่ที่ ๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)  อบต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก15/02/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านขาม หมู่ที่ 7- บ้านใหม่มงคล หมู่ที่ 11 ตำบลสีสีสุก  อบต.สีสุก อ.จักราช15/02/2562
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายสี่แยกตู้ยามเทียมนคร ถึง ถนนสายหนองยายเทียม-โคกพลวง บ้านหนองยายเทียม หมู่ที่ ๗  อบต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก15/02/2562
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาและฝ้าเพดานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปักธงชัย ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย06/02/2562
ประกาศร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายบ้านนายช่อ ถึง ถนนสายซับตะคร้อ-หัวทำนบ บ้านแสนสุข หมู่ที่ 14  อบต.หนองบุนนาก อ.หนองบุญมาก15/02/2562
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U คสล. สายบ้านนางเตี้ย ฝายจะโปะถึงคลอง หมู่ ๔ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา  ทต.ปักธงชัย อ.ปักธงชัย30/01/2562
ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างถนนคสล. สำหรับให้น้ำล้นผ่านข้ามลำห้วยลำเชียงไกร บ้านหนองพังโพด หมู่ 6  อบต.ตะเคียน อ.ด่านขุนทด15/02/2562

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 ต่อไป