สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวัชรวิชย์ สุขวัฒนาภิรมย์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

  บุคลากร    สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ 
คณะผู้บริหาร ฝ่ายบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ กลุ่มงานการเงินการบัญชีและการตรวจสอบ
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
 สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ   Untitled Document
ทำเนียบข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ