สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2016-05-24
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-05-24
การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-05-24
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงชื่อเว็บไซต์ระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Automated Quality Assessment : AQA)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-05-24
เน้นย้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-05-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลาง 3 โครงการ   ทต.ปะทาย อ.ประทาย2016-05-24
สอบราคาซื้อหนังสือเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โรงเรียนวังน้ำเขียวพิทยาคม   อบจ.นครราชสีมา2016-05-23
ประกาศสอบราคา จำนวน 3 โครงการ  ทต.ปะทาย อ.ประทาย2016-05-24
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างกันสาดระเบียงชั้น 2  ทต.โคกสวาย อ.โนนไทย2016-05-24
ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์ก่อสร้าง(แบบหล่อคอนกรีต)  ทต.โคกสวาย อ.โนนไทย2016-05-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12