สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการศึกษาโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-02-27
เร่งรัดการดำเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-02-27
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต. จ.นม . ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (2)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-02-26
แจ้งมติที่ประชุม ก.อบต. จ.นม . ครั้งที่ 2/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 (1)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-02-26
การดำเนินภารกิจถ่ายโอนสถานีขนส่งผู้โดยสารและการจัดบริการห้องสุขาสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-02-26
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ดอนเกตุ หมู่ที่ ๑๒(สายบ้านนางวันเพ็ญ-บ้านนายบุญธรรม)   อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย2015-02-27
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางAsphalt concrete บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ ๙(ต่อจากบ้านทุ่งอรุณถึง อบต.)   อบต.ทุ่งอรุณ อ.โชคชัย2015-02-27
สอบราคาปรับปรุงภูมิทัศน์  ทต.โคกกรวด อ.เมือง2015-02-27
สอบราคาโครงการขุดลอกคลองส่งน้ำเข้าหนองโสน   ทต.หนองบัวลาย อ.บัวลาย2015-02-27
ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิง แบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุ 8,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  อบต.หลุมข้าว อ.โนนสูง2015-02-27
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การให้รายงานข้อมูลอัตรากำลังของ อปท. ประจำงวดเดือนมิถุนายน 2557   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2014-06-26
มติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2014-05-29