สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวันชัย จันทร์พร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-04-24
การป้องกันอันตรายและความเสียหายแก่ประชาชน กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-04-24
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ไตรมาส ๓ และไตรมาส๔)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-04-24
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 /ที่ นม 0023.4/ว 2510 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558  กลุ่มงานกฎหมายฯ2015-04-24
การกำหนดบัญชี ทะเบียน และรายงานกาาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานการเงินฯ2015-04-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัสติกส์(Asphaltic) ม.8   อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง2015-04-24
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.9   อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง2015-04-24
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic ม.6  อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง2015-04-24
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบ Asphaltic ม.1  อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง2015-04-24
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.8  อบต.หนองบัวศาลา อ.เมือง2015-04-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. พบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายให้กับนายกและปลัดอปท.ในเขตอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมสำรวจการรื้อถินมอปลาย่าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และข้าราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 ณ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมประชุมการจัดพื้นที่โซนนิ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-09
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2558   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-09
ข่าวย้อนหลัง