สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์การสมัครรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2559   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-02-12
แจ้งแนวทางการกำหนดข้อบัญญัติองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวม   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-02-12
การตรวจสอบการดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-02-11
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๖๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-02-11
การจัดอบรมโครงการ "ผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ เรียนรู้วินัย ใส่ใจละเมิด"  กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-02-11
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการ ก่อสร้างโครงสร้างหลังคาเหล็ก หลังคาเมทัลชีสสี (คลุมสนามเด็กเล่น) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจิก หมู่ที่ ๕ บ้านสลักใด ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครร   อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน2016-02-11
จ้างเหมาติดตั้งไฟจราจรระบบพลังงานแสงอาทิตย์(ไฟกระพริบ)   ทต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว2016-02-05
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น ณที่สาธารณประโยชน์ หมู่ 6 ตำบลโตนด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  อบต.โตนด อ.โนนสูง2016-02-12
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)   อบจ.นครราชสีมา2016-02-12
ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 บ้านหนองจาน เส้นสำนักสงฆ์ - บ้านนายทองดำ  อบต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง2016-02-15
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมออกติดตาม ตรวจสอบการรื้อถอนมอปลาย่าง ลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-05-08
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. พบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายให้กับนายกและปลัดอปท.ในเขตอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมสำรวจการรื้อถินมอปลาย่าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และข้าราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 ณ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
ข่าวย้อนหลัง