สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวันชัย จันทร์พร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การขอกำหนดกองหรือส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-10-08
การกำหนด/ปรับปรุงตำแหน่งทางการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-10-08
ขอเชิญเข้าร่วมงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง"  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-10-07
ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2558  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-10-07
ขอเลื่อนการอบรมทบทวนเชิงปฏิบัติการ การบันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์(e-LAAS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2559  กลุ่มงานการเงินฯ2015-10-07
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศสอบงานจ้าง ศพด.หนองปรือโป่ง   อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม2015-10-08
ประกาศสอบงานจ้าง ศพด.ตลุกพลวง   อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม2015-10-08
ประกาศสอบงานจ้าง ศพด.ดอนตะหนิน  อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม2015-10-08
ประกาศสอบงานจ้าง ศพด.สระสี่่เหลี่ยม  อบต.โคกกระเบื้อง อ.บ้านเหลื่อม2015-10-08
ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร Cape Seal สายบ้านหนองหัวฟาน - บ้านโนนบ้านนา หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อบต.หนองหัวฟาน อ.ขามสะแกแสง2015-10-08
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมออกติดตาม ตรวจสอบการรื้อถอนมอปลาย่าง ลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-05-08
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. พบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายให้กับนายกและปลัดอปท.ในเขตอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมสำรวจการรื้อถินมอปลาย่าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และข้าราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 ณ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมประชุมการจัดพื้นที่โซนนิ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-09
ข่าวย้อนหลัง