สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการฝึกอบรมข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2560   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2017-01-20
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ที่ นม ๐๐๒๓.๔/ว ๓๓ ลว ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐   กลุ่มงานกฎหมายฯ2017-01-20
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนมกราคม 2560  กลุ่มงานการเงินฯ2017-01-20
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การปรับโครงสร้างหนี้  กลุ่มงานการเงินฯ2017-01-20
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชประจำปี 2560  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2017-01-20
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การเปิดเผยราคากลาง วางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 2   อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง2017-01-21
ประกาศสอบราคาจ้าง วางท่อระบายน้ำ คสล. ม. 2   อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง2017-01-20
การเปิดเผยราคากลาง วางท่อเมนประปา ม. 9  อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง2017-01-20
ประกาศสอบราคาจ้างวางท่อเมนประปา ม. 9  อบต.บ้านใหม่ อ.เมือง2017-01-20
ประกาศราคากลางรถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า ๕๐ ที่นั่ง พร้อมประกันหมู่ จำนวน ๗ คัน   อบต.ปากช่อง อ.ปากช่อง2017-01-19
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21