สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี"   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-12-02
ประกาศจังหวัดนครราชสีมา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   กลุ่มงานการเงินฯ2016-12-02
รายงานการสำรวจปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-12-02
โครงการพัฒนาครูต้นแบบเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระดับปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-12-02
การบริหารจัดการเวลาเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโ๕รงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ และการบริหารจัดการเวลาเรียนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-12-01
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมถนนที่ชำรุดทรุดเสียหาย (สายเลียบแม่น้ำมูล)บ้านนาราด ม.4   อบต.ลำมูล อ.โนนสูง2016-12-02
ประกาศราคากลางจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำฯ บ้านมะค่า ม.3   อบต.ลำมูล อ.โนนสูง2016-12-02
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านผู้ใหญ่สาม   ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง2016-12-02
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแยกรุ่งธรรม ซอย 1  ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง2016-12-02
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายสายัญ มนัสโส สุดเขตเทศบาล  ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง2016-12-02
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21