สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวันชัย จันทร์พร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-11-26
เชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-26
ด่วนที่สุด การจัดตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทตำแหน่ง (ระบบแท่ง)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-11-25
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหาการขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภค (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-11-25
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัยหาการขาดแคลนนำ้อุปโภค บริโภค (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ปีงบประมาณ พ.ศ.2560   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-11-25
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาสสอบราคาโครงการก่อสร้างภายในเขต อบต.จอหอ จำนวน 1 โครงการ   อบต.จอหอ อ.เมือง2015-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา   ทต.เมืองคง อ.คง2015-11-26
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเมืองคง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ทต.เมืองคง อ.คง2015-11-26
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน  ทต.ปรุใหญ่ อ.เมือง2015-11-26
ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลางรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน  ทต.ปรุใหญ่ อ.เมือง2015-11-26
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมออกติดตาม ตรวจสอบการรื้อถอนมอปลาย่าง ลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-05-08
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. พบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายให้กับนายกและปลัดอปท.ในเขตอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมสำรวจการรื้อถินมอปลาย่าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และข้าราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 ณ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
ข่าวย้อนหลัง