สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวันชัย จันทร์พร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสนับบสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-07-03
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ครั้งที่ 8 (เดือนกรกฎาคม 2558)   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-07-03
การส่งผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ของสถานศึกษาพอเพียง ปี 2558  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-07-03
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-07-03
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-07-03
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
สอบราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคลองสอง หมู่ที่ 3 ( คุ้ม อบต.วันชัย)    อบต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว2015-07-03
สอบราคาจ้างขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 12    อบต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว2015-07-03
สอบราคาจ้างขุดขยายสระประปา บ้านบุตะโก หมู่ที่ 10   อบต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว2015-07-03
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางเข้าป่าโพธิ์เฉลิมพระเกียรติ บ้านคลองอีแผ่ว หมู่ที่ 5  อบต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว2015-07-03
สอบราคาจ้างก่อสร้างฝาปิดทางระบายน้ำบ้านเอื้ออารี หมุ่ที่ 8  อบต.ตะโก อ.ห้วยแถลง2015-07-03
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมออกติดตาม ตรวจสอบการรื้อถอนมอปลาย่าง ลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-05-08
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. พบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายให้กับนายกและปลัดอปท.ในเขตอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมสำรวจการรื้อถินมอปลาย่าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และข้าราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 ณ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมประชุมการจัดพื้นที่โซนนิ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-09
ข่าวย้อนหลัง