สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ภายใต้ชื่อ "HR NEWS"    กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-03-27
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในกระบวนการลักลอบตัดและค้าไม้พะยูง   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-03-27
ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๘  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-03-27
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ งบเงินอุดหนุน อุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา๒๕๕๘  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-03-27
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-03-27
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 9 โครงการ   อบต.หนองระเวียง อ.เมือง2015-03-28
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนกลางดงปุณณวิทยา    อบจ.นครราชสีมา2015-03-27
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม  อบจ.นครราชสีมา2015-03-26
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม   อบจ.นครราชสีมา2015-03-26
การประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเมืองยางศึกษา  อบจ.นครราชสีมา2015-03-23
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การให้รายงานข้อมูลอัตรากำลังของ อปท. ประจำงวดเดือนมิถุนายน 2557   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2014-06-26
มติที่ประชุม ก.อบต.จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 5/2557 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2014-05-29