สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ทุนฝึกอบรมของศูนย์เรคแซม ประจำปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-09-26
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี โดยนำแนวทางประชารัฐมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อน โดยให้ดำเนินการมาตรการ "สวมหมวกนิรภัย 100%" และติดตั้งป้ายเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100%   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-09-26
ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอ  กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-09-23
แต่งตั้งข้าราชการประจำกองอำนวยการร่วมถวายความปลอดภัย  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2016-09-22
แบบสำรวจข้อมูลพื้นฐานและความต้องการก่อสร้าง/ปรับปรุงประปา และถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-09-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะบริเวณสระน้ำศาลหลวงปู่คง   ทต.แหลมทอง อ.หนองบุญมาก2016-09-26
ประกาศราคากลางก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโค้งยางและบ้านท่าตะเคียน   อบต.พลับพลา อ.โชคชัย2016-09-26
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุกสายภายในบ้านท่าตะเคียน หมู่ที่ 13  อบต.พลับพลา อ.โชคชัย2016-09-26
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุกสายบ้านกุดสวาย-ดอนชาด หมู่ที่ 12  อบต.พลับพลา อ.โชคชัย2016-09-26
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุกสายภายในบ้านคลองยาง หมู่ที่ 14  อบต.พลับพลา อ.โชคชัย2016-09-26
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12