สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-07-28
กำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการลงทะเบียนถนนในความรับผิดชอบเป็นทางหลวงท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-07-28
หลักเกณท์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอยวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-07-28
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-07-28
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. ๒๕๕๙"  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-07-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศราคากลางซื้อรถบรรทุกขยะ   ทต.หนองไผ่ล้อม อ.เมือง2016-07-14
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาปิด ถนนดินไทย   ทต.ด่านเกวียน อ.โชคชัย2016-07-28
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัว U พร้อมวางท่อ คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 เป็นช่วงๆ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก2016-07-21
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก2016-07-21
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  อบต.สารภี อ.หนองบุญมาก2016-07-21
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12