สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ซักซ้อมความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติให้ชัดเจน   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2017-02-28
ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560   กลุ่มงานการเงินฯ2017-02-28
แจ้งเปลี่ยนแปลงการประชุมการจัดการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-02-28
โรงเรียนโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-02-27
การจัดทำทะเบียนทางหลวงท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2017-02-27
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนารายณ์เหนือ หมู่ 15 ตำบลสำโรง อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา   อบต.สำโรง อ.โนนไทย2017-02-28
จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น ไม่ประจำทางฯ จำนวน 8 คัน   ทต.เสิงสาง อ.เสิงสาง2017-02-28
ประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยเพชรหมื่นไวย์ หมู่ที่ 4  ทต.โพธิ์กลาง อ.เมือง2017-02-28
ประมูลให้เช่าแผงลอยเทศบาลตำบลชุมพวง  ทต.ชุมพวง อ.ชุมพวง2017-02-28
ประกาศจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ช่วงปิดเทอม โรงเรียน ศพด.ภาคเรียนที่ 2/2559  อบต.สุรนารี อ.เมือง2017-02-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21