สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวันชัย จันทร์พร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
แจ้งมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-07-29
รายงานการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-07-29
การปฎิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง  กลุ่มงานการเงินฯ2015-07-29
ประชาสัมพันธ์การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-07-28
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-07-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนฤาษี หมู่ 12   อบต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง2015-07-29
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 9   อบต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง2015-07-29
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านตะไก้ หมู่ที่ 8  อบต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง2015-07-29
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านสมสะอาด หมู่ที่7  อบต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง2015-07-29
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองชุมแสง หมู่ 5  อบต.เมืองพลับพลา อ.ห้วยแถลง2015-07-29
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมออกติดตาม ตรวจสอบการรื้อถอนมอปลาย่าง ลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-05-08
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. พบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายให้กับนายกและปลัดอปท.ในเขตอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมสำรวจการรื้อถินมอปลาย่าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และข้าราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 ณ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมประชุมการจัดพื้นที่โซนนิ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-09
ข่าวย้อนหลัง