สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีร่างรัฐธรรมนูญกับการยุบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2016-07-22
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งวดที่ 4   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-07-22
แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนห้วงเทศกาลเข้าพรรษา ปี 2559  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-07-15
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 7 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (2)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2016-07-15
ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 7 วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 (1)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2016-07-15
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายนานางหงวน (หนองครก) บ้านหนองกราด หมู่ที่ 6   อบต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ2016-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเหมืองดาดคอนกรีดสายนานายเฉียบ ทั่งทองหลางถึงถนนสายไปหนองงกราด   อบต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ2016-07-22
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโคร  อบต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ2016-07-22
ประกาศราคากลาง โครงการสร้างเหมืองดาดคอนกรีต สายนานายเฉียบ ทั่งทองหลาง ถึงถนนสายไปหนองกราด  อบต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ2016-07-22
ประกาศราคากลาง โครงการสร้างคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสายนานางหงวน (หนองครก) บ้านหนองกราด หมู่ที่ 6  อบต.ช้างทอง อ.เฉลิมพระเกียรติ2016-07-22
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12