สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวันชัย จันทร์พร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ ๕    กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-09-03
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 "ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด"   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-09-02
การประชุมทางวิชาการและการประชุมคณะกรรมการธิการบริหารสมาคมสันนิบาต  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-09-02
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการสอบคัดเลือกสายงานบริหาร อบต. (ข้อ 107)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-09-01
แก้ไขมติ ก.อบต.จ.นม. ครั้งที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 วาระที่ 5.4 การโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล(สายงานปฏิบัติ)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-09-01
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถบริการสาธารณะ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4   ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย2015-09-03
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝารางระบายน้ำ พร้อมฝาบ่อพัก คสล. ซอยศาลตาปู่-หน้าบ้านนายสมพงษ์ หมู่ที่ 3   ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย2015-09-03
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดขยายสระน้ำ หมู่ที่ 4  ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย2015-09-03
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุบริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4  ทต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย2015-09-03
สอบราคาจ้างเหมาวางท่อส่งน้ำ จากโรงสูบ-คลองน้ำ (ตามถนนเทศบาลซอย ๖) ชุมชนตลาดแคตะวันออกฝั่งใต้ หมู่ ๑๕  ทต.ตลาดแค อ.โนนสูง2015-09-02
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมออกติดตาม ตรวจสอบการรื้อถอนมอปลาย่าง ลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-05-08
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. พบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายให้กับนายกและปลัดอปท.ในเขตอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมสำรวจการรื้อถินมอปลาย่าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และข้าราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 ณ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมประชุมการจัดพื้นที่โซนนิ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-09
ข่าวย้อนหลัง