สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายเมธา รุ่งฤทัยวัฒน์
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-06-24
แนวทางการบูรณาการเพื่อการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ณ บริเวณถนนจุดตัดทางรถไฟ   กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-06-24
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙)  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-06-24
สำรวจสถานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-06-24
แจ้งผลการคัดเลือกผลงานของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประจำปี ๒๕๕๘ ในระดับประเทศ  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2016-06-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุ/ซ่อมแซม(ช่วงๆ) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7-14 (สาย บ.บุใหญ่-บ.สุขาวดี)   อบต.สูงเนิน อ.สูงเนิน2016-06-24
ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกระจกโค้งโพลีคาร์บอนเนต และไฟสัญญาจราจร (ไฟกระพริบโซล่าเซล) พร้อมติดตั้ง   อบต.กุดจิก อ.สูงเนิน2016-06-24
ประชาสัมพันธ์ราคากลางจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 8 เครื่อง  อบต.เฉลียง อ.ครบุรี2016-06-24
ประกาศราคากลางซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสนับสนุนการจัดระเบียบการจราจรในเขตพื้นที่  ทม.ปากช่อง อ.ปากช่อง2016-06-24
ประกาศราคากลางและประกาศสอบราคาจ้างติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อมเสา  ทต.ชุมพวง อ.ชุมพวง2016-06-24
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   กลุ่มงานกฎหมายฯ2016-03-21
การสำรวจข้อมูลผู้มารายได้น้อยที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีที่อยู่อาศัยไม่ถูกสุขลักษณะ   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-11-12