สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


นายวันชัย จันทร์พร
ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา


 ข่าวประชาสัมพันธ์/หนังสือสั่งการ  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ด่วนที่สุด ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำรวจข้อมูลข้าราชการครูและพนักงานครู ที่ได้รับการปรับเงินเดือนเพิ่ม ๑ ขั้น (ไม่รวมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-05-28
ด่วนที่สุด ภายในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สำรวจรายชื่อข้าราชการ/พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและประสงค์จะพัฒนาเพื่อให้   กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-05-28
การเร่งรัดติดตามการก่อหนี้ผูกพันและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-05-28
แจ้งกำหนดส่งเอกสารผลทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2555(ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) และรอบเดือนตุลาคม 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน)  กลุ่มงานมาตรฐานฯ2015-05-28
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรม การประปานครหลวง ครั้งที่ 4  กลุ่มงานส่งเสริมฯ2015-05-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 3 เครื่อง   ทต.หนองกราด อ.ด่านขุนทด2015-05-28
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนกออก หมู่ที่ 10 ชุมชนนกออกบ้านไร่สามัคคี   ทต.นกออก อ.ปักธงชัย2015-05-28
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขนาด 6 ล้อ) จำนวน 1 รายการ  ทน.นครราชสีมา อ.เมือง2015-05-28
ประกาศสอบราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดลูกข่ายกระจายเสียงไร้สาย  อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง2015-05-28
ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  อบต.เมืองเกษตร อ.ขามสะแกแสง2015-05-28
ข่าวย้อนหลัง


 ข่าวกิจกรรม  
เรื่องหน่วยงานวันที่ประกาศ
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมออกติดตาม ตรวจสอบการรื้อถอนมอปลาย่าง ลำตะคอง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-05-08
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. พบปะเยี่ยมเยียนและมอบนโยบายให้กับนายกและปลัดอปท.ในเขตอำเภอสีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นม.   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมสำรวจการรื้อถินมอปลาย่าง ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายโชคชัย ศรีหิรัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ และข้าราชการร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ 17 เม.ย. 2558 ณ ต.หนองน้ำใส อ.สีคิ้ว จ.นม.  กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-17
นายวันชัย จันทร์พร ทจ.นม. ร่วมประชุมการจัดพื้นที่โซนนิ่งในการเล่นน้ำสงกรานต์   กลุ่มงานบริหารทั่วไปฯ2015-04-09
ข่าวย้อนหลัง